đá trong Tiếng Anh là gì?

đá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đá

  rock; stone; ice

  có cho đá vào hay không? with or without ice?

  chân nó lạnh như đá his feet are as cold as ice

  to kick; (bóng đá) to play

  đá một trận cho vui đi! let's have/play a game of football for amusement!

  đá một trận trên sân nhà/đối phương to play a home game/an away game

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đá

  * noun

  rock; stone

  * verb

  to kick

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đá

  (1) stone, rock; (2) to kick