đá tan trong Tiếng Anh là gì?

đá tan trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đá tan sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đá tan

    * dtừ

    talc