đá lở trong Tiếng Anh là gì?

đá lở trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đá lở sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đá lở

    landslide, avalanche