đá đi trong Tiếng Anh là gì?

đá đi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đá đi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đá đi

    * dtừ

    spurn