đá gốc trong Tiếng Anh là gì?

đá gốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đá gốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đá gốc

    * dtừ

    bed-rock