đá đít trong Tiếng Anh là gì?

đá đít trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đá đít sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đá đít

  to kick somebody's behind; * nghĩa bóng to kick somebody out; to give somebody the boot

  bị đá đít to get the boot

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đá đít

  (thông tục) Kick out

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đá đít

  kick out