đá lớn trong Tiếng Anh là gì?

đá lớn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đá lớn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đá lớn

    large socks, boulder