đá lát trong Tiếng Anh là gì?

đá lát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đá lát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đá lát

    * dtừ

    tile

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đá lát

    paving stone, flagstone