đá vỏ chai trong Tiếng Anh là gì?

đá vỏ chai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đá vỏ chai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đá vỏ chai

    * dtừ

    obsidian