đá vào giữa trong Tiếng Anh là gì?

đá vào giữa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đá vào giữa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đá vào giữa

    * đtừ centre