đá trả lại trong Tiếng Anh là gì?

đá trả lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đá trả lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đá trả lại

    * thngữ

    to kick back