đá quanh mộ trong Tiếng Anh là gì?

đá quanh mộ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đá quanh mộ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đá quanh mộ

    * dtừ

    peristalith