đá nam châm trong Tiếng Anh là gì?

đá nam châm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đá nam châm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đá nam châm

    magnetite, loadstone; magnet

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đá nam châm

    Magnetite, loadstone; magnet

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đá nam châm

    magnetite, loadstone, magnet