đá mắt mèo trong Tiếng Anh là gì?

đá mắt mèo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đá mắt mèo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đá mắt mèo

    * dtừ

    turquoise; opal