đá hỏa lập trong Tiếng Anh là gì?

đá hỏa lập trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đá hỏa lập sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đá hỏa lập

    igneous rock