đá da trời trong Tiếng Anh là gì?

đá da trời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đá da trời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đá da trời

    * dtừ

    lapis lazuli