đá đỉnh vòm trong Tiếng Anh là gì?

đá đỉnh vòm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đá đỉnh vòm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đá đỉnh vòm

    * dtừ

    keystone