welsh arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welsh arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welsh arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welsh arch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welsh arch

    * kỹ thuật

    lanhtô gạch đúc