train of barges nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

train of barges nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm train of barges giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của train of barges.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • train of barges

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đoàn xà lan