trade relations association nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trade relations association nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trade relations association giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trade relations association.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trade relations association

    * kinh tế

    Hiệp hội quan hệ Mậu dịch