trader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trader.

Từ điển Anh Việt

 • trader

  /'treidə/

  * danh từ

  nhà buôn, thương gia

  (hàng hải) tàu buôn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • trader

  * kinh tế

  giao dịch viên (chứng khoán, hối đoái...)

  người buôn bán tự doanh

  những người trong ngành buôn bán

  tàu buôn

  tàu hàng

  thương gia

  thương nhân

  thương nhân, giao dịch viên, tàu buôn, thương thuyền

  thương thuyền

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • trader

  someone who purchases and maintains an inventory of goods to be sold

  Synonyms: bargainer, dealer, monger