trade promotion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trade promotion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trade promotion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trade promotion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trade promotion

    * kinh tế

    sự xúc tiến, đẩy mạnh mậu dịch