toy spaniel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toy spaniel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toy spaniel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toy spaniel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • toy spaniel

    a very small spaniel

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).