toy manchester terrier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toy manchester terrier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toy manchester terrier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toy manchester terrier.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • toy manchester terrier

    Similar:

    toy manchester: breed of small Manchester terrier

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).