toy industry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toy industry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toy industry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toy industry.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • toy industry

    an industry that manufactures and sells toys for children

    Synonyms: toy business

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).