toyohashi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toyohashi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toyohashi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toyohashi.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • toyohashi

    a Japanese city in southern Honshu on the Pacific shore

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).