third deck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

third deck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm third deck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của third deck.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • third deck

    Similar:

    lower deck: the deck below the main deck

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).