talk through one's hat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

talk through one's hat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm talk through one's hat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của talk through one's hat.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • talk through one's hat

    speak insincerely or without regard for facts or truths

    The politician was not well prepared for the debate and faked it

    Synonyms: bullshit, bull, fake

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).