talker echo loudness rating (terl) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

talker echo loudness rating (terl) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm talker echo loudness rating (terl) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của talker echo loudness rating (terl).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • talker echo loudness rating (terl)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mức âm lượng tiếng vọng của người nói