talk over nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

talk over nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm talk over giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của talk over.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • talk over

    Similar:

    hash out: speak with others about (something); talk (something) over in detail; have a discussion

    We discussed our household budget

    Synonyms: discuss

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).