talk of nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

talk of nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm talk of giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của talk of.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • talk of

    discuss or mention

    They spoke of many things

    Synonyms: talk about

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).