suggest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suggest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suggest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suggest.

Từ điển Anh Việt

 • suggest

  /sə'dʤest/

  * ngoại động từ

  gợi, làm nảy ra trong trí

  an idea suggested itself to me: một ý nảy ra trong óc tôi

  đề nghị

  to suggest meeting: đề nghị họp

  đưa ra giả thuyết là

  (pháp lý) đề nghị thừa nhận là

  I suggest that you were aware of what was happening: tôi đề nghị ông hãy thừa nhận là ông biết chuyện xảy ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • suggest

  imply as a possibility

  The evidence suggests a need for more clarification

  Synonyms: intimate

  call to mind

  this remark evoked sadness

  Synonyms: evoke, paint a picture

  Similar:

  propose: make a proposal, declare a plan for something

  the senator proposed to abolish the sales tax

  Synonyms: advise

  hint: drop a hint; intimate by a hint

  indicate: suggest the necessity of an intervention; in medicine

  Tetracycline is indicated in such cases

  Antonyms: contraindicate