suggestiveness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suggestiveness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suggestiveness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suggestiveness.

Từ điển Anh Việt

  • suggestiveness

    /sə'dʤestivnis/

    * danh từ

    tính chất gợi ý (của một câu nói)

    tính chất khêu gợi (của một bức tranh...)