suggestibility nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suggestibility nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suggestibility giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suggestibility.

Từ điển Anh Việt

 • suggestibility

  /sə,dʤesti'biliti/

  * danh từ

  khả năng gợi ý (của một ý kiến)

  (triết học) tính dễ ám thị

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • suggestibility

  susceptibility or responsiveness to suggestion