striking voltage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

striking voltage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm striking voltage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của striking voltage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • striking voltage

    * kỹ thuật

    điện áp đánh lửa

    điện áp mồi