striking horn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

striking horn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm striking horn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của striking horn.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • striking horn

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    vai móc nối