striking of arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

striking of arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm striking of arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của striking of arch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • striking of arch

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự tháo dỡ ván khuôn ván