striking hammer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

striking hammer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm striking hammer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của striking hammer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • striking hammer

    * kỹ thuật

    búa đóng dấu