striking strength nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

striking strength nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm striking strength giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của striking strength.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • striking strength

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    độ bền tháo khuôn