striking of centering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

striking of centering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm striking of centering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của striking of centering.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • striking of centering

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự tháo giàn vòm

    sự tháo ván khuôn của vòm