striking potential nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

striking potential nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm striking potential giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của striking potential.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • striking potential

    * kỹ thuật

    điện thế iôn hóa