striking off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

striking off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm striking off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của striking off.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • striking off

    * kỹ thuật

    sự tháo ván khuôn