striking price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

striking price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm striking price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của striking price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • striking price

    * kinh tế

    giá thực hiện

    giá thực hiện (quyền chọn mua bán cổ phiếu)

    giá ước định