striking colour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

striking colour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm striking colour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của striking colour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • striking colour

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    màu sắc sặc sỡ