soul food nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soul food nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soul food giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soul food.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • soul food

    food traditionally eaten by African-Americans in the South

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).