seismic structures nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seismic structures nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seismic structures giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seismic structures.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seismic structures

    * kỹ thuật

    kết cấu chống động đất