seismic shooting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seismic shooting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seismic shooting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seismic shooting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seismic shooting

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự nổ mìn địa chấn