seismic magnitude nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seismic magnitude nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seismic magnitude giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seismic magnitude.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seismic magnitude

    * kỹ thuật

    cấp động đất