seismic reflection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seismic reflection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seismic reflection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seismic reflection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seismic reflection

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phản xạ động đất