seismic forces nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seismic forces nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seismic forces giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seismic forces.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seismic forces

    * kỹ thuật

    lực động đất